Team

Der wichtigste Aspekt unserer Arbeit: Teamwork

GRÜNDER & COO

ROBERT WEYDERT

Gründer, CEO & IT Systems Administrator


PASCAL DEVÉ

COO & Apple Certified Support ProfessionalMSP & B2B Support

ANTOINE RADRIZZI

IT Systems Administrator


BEN LEHNEN

IT TechnikerRMS Support

CHRISTOPHE ROLLINGER

IT TechnikerIT Wartung

CHRISTOPHER LEIDINGER

IT WartungstechnikerDu?

Sende uns deinen Lebenslauf!